Home Articles Estimation of grass canopy height using its BRDF property

Estimation of grass canopy height using its BRDF property

ACRS 1999

Poster Session 2

Estimation of Grass Canopy Height using its BRDF Property

Asako Konda, Daisuke Hongo, Hironori Ichikawa, Koji Kajiwara, Yoshiaki Honda*1 ,
Masao Moriyama *2


*1Center for Environmental Remote Sensing (CEReS), Chiba University

1-33, Yayoi, Inage-Ku Chiba 263, JAPAN

TEL:(81)-43-290-3945 FAX:(81)-43-290-3857

E-Mail: